097 4677777

ជាលេខ:
VIP No
គូ No
រៀង Yes
ដូចគ្នា Yes
Fengshui No
លេខល្អ No
ចំនួនខ្ទង់ 7
តំលៃ $ 4799
Note

ទំនាក់ទំនងទិញ
ហាង/ភ្នាក់ងា: Srey Meas Agent
Tel: 070567803
Email: info@cambodiasimcard.com
អាស័យដ្ឋាន: Phnom Penh Cambodia 855