093 299995

ជាលេខ:
VIP No
គូ No
រៀង Yes
ដូចគ្នា Yes
Fengshui No
លេខល្អ No
ចំនួនខ្ទង់ 6
តំលៃ $ 4486
Note

ទំនាក់ទំនងទិញ
ហាង/ភ្នាក់ងា: atashop
Tel: 093299995
Email: mschanthidasom@gmail.com
អាស័យដ្ឋាន: pp